• 2017-01-31

Minskade växthusgasutsläpp med 97%

Hur kom vi fram till att vi minskar växthusgasutsläpp med 97%?

Ett av projektet mest kritiska beslut var att dimensionera pelletspannans effekt och dess utformning. Utgångspunkten var att inte installera mer effekt än nuvarande och framtida behov.

Analys av nuläget genomfördes genom mätningar. Genomgång av bryggeriets LTDP (Longterm Development Plan) skedde med avseende på framtida effektbehov. Men framförallt användes den sedan tidigare upprättade energikartläggningen för att bedöma besparingspotential.

Vår strategi var att använda spillvärme där vi kan och därigenom få ner installerad panneffekt. Nästa påverkningsfaktor var belastningsvariationen och hur snabbt belastningen varierar. Generellt kan man säga att i processindustri är variationerna snabba och stora i jämförelse med fastighetsuppvärmning. Förhållandet mellan grundlast och maxeffekt är också av avgörande betydelse. Dessa parametrar är också orsaken till att vi valde pellets som bränsle för att möta behovet gällande reglerbarhet. Grundtes var att oljepanna skulle finnas för back-up samt för underhållstopp och vid topplast.

Underhållsstopp sker en vecka per år samtidigt som brygghuset, den största förbrukaren i bryggeriet. Då används oljepanna. Utifrån analys av belastningsvariation och effekttoppar gjordes en bedömning på vilken utsträckning av ångackumulation som skulle krävas, och vad investeringen skulle bli för bästa lönsamhet både energimässigt och ekonomiskt, samt bedömdes hur ofta oljepanna skulle behöva gå in stötta vid stora ånguttag. Resultatet av analysen gav 3 % oljebehov på årsbasis. Under vår första drifttid har vi haft en del driftstörningar i pelletspannan som resulterat i att oljepannan gått in. Orsaken till dessa driftstörningar är nu åtgärdade. Vi ser att det beräknade extra effekttillskottet från oljepannan nu aldrig behöver ske, utan systemets tröghet klarar effektbehovet. Underhållstoppet skedde i oktober enligt plan och i nuläget är andelen olja 2,3% på årsbasis. Vår bedömning är nu att vi kommer kunna nå en andel olja på mindre än 2 %.

Fredrik Karlsson
Produktionschef

Om projektet

En ny energianläggning stod klar år 2016 vid bryggeriet i Kopparberg. Investeringskostnaden för anläggningen var på 50 miljoner kronor och har minskat både energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser. Byggnaden är 500 kvadratmeter stor och består av en fastbränslepanna för pelletsledning, en kylanläggning och en tryckluftscentral.

Läs mer

Klimatklivet

Naturvårdsverket satsar på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta. Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet. Därför var de med och bidrog när vår energicentral byggdes och delfinansierade projektet med 15 miljoner kronor.

Läs mer

Samarbetspartners

I bygget av energicentralen så har vi jobbat med svenska leverantörer. Här kan du läsa mer om dem.

Läs mer